Regulamin Sklepu Internetowego Medar Technika Medyczna

I Informacje o firmie

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę MEDAR Technika Medyczna Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Poznańska 112, NIP: 7773323884, REGON: 380460460, KRS: 0000735727, kapitał zakładowy: 10 000 zł, tel. 669 703 000, e-mail: biuro@medar.tm.pl, zwaną dalej MEDAR lub Sprzedawcą.

II Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące stroną umowy sprzedaży, niebędące konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 – nazywana dalej: Kodeks Cywilny).
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://medar.tm.pl/sklep
3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

III. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Poznańska 112, 62-052 Komorniki
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@medar.tm.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 669 703 000
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP 94 1020 4027 0000 1502 1479 4194
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

IV. Zamawianie towarów i realizacja zamówień

1. Skorzystanie z zakupów w ramach Sklepu internetowego, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, IE7, IE8, Edge, Safari.
2. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet.
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://medar.tm.pl/sklep
4. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych https://medar.tm.pl/sklep. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.
6. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa.
7. W celu złożenia zamówienia Klient na stronie internetowej https://medar.tm.pl/sklep, dokonuje zakupu, wybierając towar do koszyka, a następnie uzupełnia dane, niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury. W przypadku otrzymania nieprawidłowych danych zamówienia nie będą realizowane.
8. Klient, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia.
9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przetwarzanie zamówienia.
10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez Sprzedającego, potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy:
a) Klient w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, nie dokona płatności za zamówiony towar, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze.
b) istnieją przyczyny uniemożliwiające realizację zamówienia.
12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym złożeniu przez Klienta zamówienia i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail Klienta oraz po dokonaniu płatności za towar (za wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).
13. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
14. Wszelkie zmiany, dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
15. Wszystkie zamówienia są przyjmowane i realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.

V Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta, poprzez:
a) przed wydaniem towaru klientowi – przelewem na rachunek bankowy: MEDAR Technika Medyczna Sp. z o.o. Bank PKO 94 1020 4027 0000 1502 1479 4149.
b) w momencie odbioru towaru: gotówką w przypadku odbioru własnego z siedziby MEDAR.
c) gotówką do rąk przewoźnika lub kartą (jeżeli firma spedycyjna oferuje taką opcję płatności) w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. MEDAR może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez MEDAR jako przyjęte do realizacji.
3. W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem, Klient powinien uiścić cenę do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Brak zapłaty po tym czasie spowoduje anulowanie zamówienia. W przypadku wybrania sposobu płatności za pobraniem, Klient uiszcza opłatę przy odbiorze.

VI Dostawa i czas oczekiwania

1. Przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przy zamówieniach do kwoty brutto 5 000 zł, koszty transportu będzie pokrywać Klient i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Informacje o kosztach transportu będą widoczne dla Klienta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
b) zamówienia realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powyżej kwoty brutto 5000 zł, będą przesyłane na koszt Sklepu.
2. Koszty przesyłek poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej będą ustalane indywidualnie (koszt przesyłki podany podczas składania zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
3. Zamówiony towar zostanie wysłany przesyłką kurierską na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.
4. Terminy realizacji zamówień:
a) płatność za pobraniem: do 30 dni od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia,
b) przedpłata: do 30 dni od daty otrzymania przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
c) odbiór osobisty, zapłata gotówkowa: w umówionym dniu odbioru.
5. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po zaksięgowaniu płatności na podanym rachunku bankowym Sprzedającego.
6. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
7. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

VII Zmiany w zamówieniu i zwroty

1. Wszelkie zmiany w złożonych zamówieniach mogą być dokonywane przez Klienta po uzgodnieniu zmian ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Jeśli nie stwierdzono przyczyn leżących po stronie MEDAR, zwroty dostarczonych towarów nie będą możliwe.
3. Zwroty towarów dokonane przez Klienta, wysyłane są na koszt Sprzedającego w przypadku dokonywania zwrotów z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. Zwroty towaru należy uzgodnić wcześniej ze Sprzedającym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@medar.tm.pl. Zwroty towarów nieuzgodnione wcześniej w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą przyjmowane.

VIII Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT zgodny z przepisami prawa polskiego. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od kwoty zamówienia, wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w Sklepie, Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

IX Dostępność zamówionych towarów

1. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie, gdy towar znajduje się w magazynie. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionego przez Klienta towaru, Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).

X Reklamacje

1. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 5 dni od otrzymania towaru.
2. W przypadku otrzymania przez Klienta uszkodzonego lub wybrakowanego towaru należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody należy wysłać do Sprzedającego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@medar.tm.pl. W przypadku stwierdzenia otrzymania uszkodzonego lub wybrakowanego towaru po wyjeździe kuriera należy o tym niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego – na adres biuro@medar.tm.pl Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji towaru zakupionego przez Klienta jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie.

XI Gwarancja i rękojmia

1. MEDAR zapewnia sprawne działanie:
a) nowych przedmiotów sprzedaży przez okres 24 miesięcy,
b) nowych głowic sond USG przez okres 12 miesięcy,
c) używanych przedmiotów sprzedaży przez okres 6 miesięcy,
d) elementy zużywalne tj. żarówki, akumulatory, baterie nie podlegają gwarancji,
e) urządzenia peryferyjne aparatów medycznych objęte są gwarancją zgodnie z warunkami gwarancji producenta
2. MEDAR zastrzega możliwość podania innych od powyższych terminów okresu gwarancji
3. Szczegółowe warunki gwarancji ujęte są w karcie gwarancyjnej. Wzór karty gwarancyjnej może zostać przesłany na życzenie Klienta.
4. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie po jej podpisaniu przez Sprzedającego i Klienta.
5. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek usterki, uszkodzenia, zabrudzenia i niezgodności z umową powstałe na skutek nienależytego używania, przechowywania lub konserwacji, działania sił mechanicznych, chemicznych, termicznych, powstałych na skutek działania sił zewnętrznych, uszkodzenia powstałe podczas transportu wyrobów.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych klienta oraz nie jest gwarantem systemu operacyjnego (np. systemu WINDOWS, LINUX, ANDROID, itp.) – gwarantem pozostaje producent systemu na warunkach przez niego określonych. Gwarancją nie są objęte czynności wynikające z nieprawidłowych zabezpieczeń systemu operacyjnego, wskutek których urządzenie nie działa lub działa niepoprawnie. W szczególności gwarancja nie obejmuje nieprawidłowości w pracy urządzenia spowodowanych tzw. wirusami komputerowymi lub konfliktami z innym oprogramowaniem, niezainstalowanym przez Gwaranta.
Gwarancją nie są również objęte nieprawidłowości w pracy urządzenia powstałe wskutek przepełnienia nośników danych (np. dysków twardych w komputerze), spowodowane zaniechaniem przez użytkownika archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach danych.
7.Nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja jest równoznaczna z ustaniem gwarancji przed jej upływem.
8. Na zasadzie Art. 558 K.C. Sprzedający wyłącza wszelką odpowiedzialność Sprzedającego – Gwaranta z tytułu rękojmi.

XII Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.medar.tm.pl są przetwarzane przez MEDAR.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić MEDAR realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w Polityce Prywatności: https://medar.tm.pl/polityka-prywatnosci/

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień, przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.