Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MEDAR Technika Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Poznańska 112, zwanego dalej MEDAR.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Realizowania transakcji sprzedaży produktów z oferty MEDAR.
2. Spełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku ze sprzedażą.
3. Wykonania innych obowiązków wynikających z nadrzędnych przepisów prawa.
4. Działań marketingowych realizowanych przez MEDAR.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w punktach 1 – 4 oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających ze sprzedaży, a także z innych przepisów prawa, a w przypadku zgody marketingowej do czasu prowadzenia działalności lub do ewentualnego zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez MEDAR narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania (pod kątem zainteresowania daną kategorią produktów). Konsekwencją wskazanego sposobu przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszej firmy, tak aby była ona dla Pani/Pana jak najbardziej korzystna.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją
zgodę, prosimy wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: biuro@medar.tm.pl lub listownie na adres MEDAR.

Klauzula informacyjna – plik do pobrania